Privatumo politika

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Foreksas“, įmonės kodas 122258399, buveinės adresas: Paupio g. 33A, el. p.: info@foreksas.lt (toliau – Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Bendrovė tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, registruojatės į apžiūras mūsų svetainėje.
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.
 • gautus iš duomenų registrų, kai turime parengti Jums sutartį.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas

Teisinis duomenų rinkimo pagrindas

Asmens duomenų kategorijų aprašas

Duomenų saugojimo terminai

Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 str., 1 d. b punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento numeris, individualios veiklos pažymėjimo numeris, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija, duomeny iš registrų centro

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Registracijos į apžiūrą tikslu

Sutikimas. BDAR 6 str., 1 d., a punktas

Vardas, telefono numeris, pranešimo turinys

2 metai

Puslapio lankytojų įpročių stebėjimas

Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas

Slapukų surenkama informacija, registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas

Iki sutikimo atšaukimo

Skundų ir užklausų nagrinėjimas

Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, buto adresas, kreipimosi turinys

5 metai po skundo išnagrinėjimo

Naujienlaiškių siuntimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas

El. pašto adresas, vardas, pavardė

Iki sutikimo atšaukimo

Socialinių tinklų administravimas

Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas

Komentaras, žinutės turinys, vardas, pavardė

Informacija saugoma socialiuose tinkluose, kol asmuo pats ištrina duomenis

Potencialių klientų paieška

Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas

Vardas, telefono numeris ir/arba el. paštas

2 metai

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovė asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Bendrovė pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Bendrovės pasitelktiems nekilnojamojo turto pardavimo partneriams;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, kai sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Esant poreikiui duomenų teikimas į Trečiąsias valstybes mūsų partnerių vykdomas remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais, numatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebookhttps://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politikahttps://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politikahttps://help.instagram.com/155833707900388;

Pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:

Remarketinghttp://www.remarketing.lt/;

Google Analyticshttps://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 • Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 • Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. tiesioginės rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.
 • Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@homa.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Ozo g. 41, LT – 07171 Vilnius, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_gid

Google

Generates statistical data on how the visitor uses the website.

1 diena

HTTP

_ga

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 metai

HTTP

_gat

Google Tag Manager

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 diena

HTTP

CookieAccept

westgarden.lt

Stores the user’s cookie consent state for the current domain

1 metai

HTTP

evo_session

westgarden.lt

Preserves users states across page requests.

Session

HTTP

popup

westgarden.lt

Preserves users states across page requests.

Session

HTTP

_fbp

Facebook pixel

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 mėnesiai

HTTP

 

Pasikalbėkime apie patalpų nuomą!

  Siekdami pagerinti naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais mes naudojame slapukus (angl. "cookies"). Spustelėdami „Priimti“ sutinkate su slapukų naudojimu. Norėdami detaliau susipažinti su svetainėje naudojamais slapukais, galite apsilankyti skiltyje „Privatumo politika”.